ساده و صمیمی و باشکوه و تنها و… تنهاتر از تنها و یک لشکر ستاره و ماه و آه از دست روزگار آزگار

۳ ساعت مصاحبه اختصاصی قطعه ۲۶ با محمدحسین صفارهرندی درباره فرهنگ و سیاست